چند سال قبل رویایی را تصور کردیم٬

رویایی که با هدف گذاری وبرنامه ریزی بلند مدت وتلاش وهمت مجموعه ی تیم ثروت به واقعیت پیوست. مجموعه ای از بهترین محصولات آموزشی٬کتب وتکنیک های روانشناسی موفقیت وپیشرفت مالی  با کیفیتی خارق العاده و مطلوب وهم سطح با دانش روز دنیا.. امروز با حمایت و همراهی شما دوستان خوب٬به آینده ای با افق های وسیع تر و دستاوردهای پربارتر وموفقیت های روزافزون برای تمامی ایرانیان می اندیشیم.